Terugbetaal- en Retourneringsbeleid

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@playmodok.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@playmodok.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

Levertijd & verzendkosten

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 12.00 uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van DPD (Nederland) en PostNL (buiten Nederland). Over het algemeen zal de aflevering binnen Nederland de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Om de verzendkosten laag te houden bieden we bij bestelling buiten NL niet standaard de optie voor Track en Trace. U kunt zelf kiezen om tegen meerprijs te verzenden met Track en Trace. Bij zendingen zonder Track en Trace zijn wij, mist in bezit van afleverbewijs, niet verantwoordelijk voor vertragingen of vermissingen van pakketten. Natuurlijk helpen wij mee om de reden te achterhalen, maar er worden niet zomaar kosten vergoed.

Bestellingen binnen NL worden altijd verzonden met Track en Trace via DPD.

Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.
Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.
Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@playmodok.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Refund and Return Policy

Reflection time/return

It may happen that you want to return an order. Perhaps because you do not like the product or perhaps there is another reason why you would not want the order. Whatever the reason, you have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason.

After cancellation you have another 14 days to return your product. You will then be credited the full order amount including shipping costs. Only the costs for returning from your home to the webshop are for your own account. To exercise this right, please contact us at info@playmodok.nl. We will then refund the order amount due within 14 days after registration of your return, provided the product has already been returned in good order.

If the product is damaged or the packaging is damaged more than is necessary to try the product, we can pass on this depreciation of the product to you. So handle the product with care and make sure that it is well packed when returning.

Exchange product?

Do you want to exchange your product? That’s no problem at all. You can contact info@playmodoc.nl for this. You do, however, bear the costs for returning the product.

I have provided a wrong delivery address!

Accidentally entered a wrong delivery address? Please contact us as soon as possible. We will then try to change the order for you.

Delivery time & shipping costs

We make every effort to deliver the order to you as soon as possible. Orders placed on working days before 12 noon, we try to ship the same day. However, we are not always able to fulfill this, sometimes products are not in stock and the delivery of your order may take a little longer. If for whatever reason we cannot meet this delivery time, we will of course inform you as soon as possible.

Delivery takes place via the postman or parcel deliverer of DPD (the Netherlands) and PostNL (outside the Netherlands). In general, the delivery within the Netherlands will take place the next working day between 9:00 and 18:00. Unfortunately, we cannot guarantee the time of delivery.

To keep shipping costs low, we do not offer the option for Track and Trace when ordering outside the Netherlands. You can choose to send with Track and Trace at an additional cost. For shipments without Track and Trace, we are not responsible for delays or missing packages, if we do not have proof of delivery. Of course we help to find out the reason, but costs are not simply reimbursed.

Orders within NL are always shipped with Track and Trace via DPD.

Warranty & Complaints

Guarantee

We care about our products and logically do our best to deliver them to you in top condition. However, it sometimes happens that an order is broken during transport or that something else happens that allows you to make a claim under warranty. Under European law, we are liable for any lack of conformity that becomes apparent within a period of two years after delivery of the goods. You may have additional rights under Dutch law.
If you discover or should discover a defect in the product, you must contact us within a reasonable time. A reasonable term is in any case two months. Under certain circumstances, a term of more than two months may also be acceptable.
If you contact us in time, we will arrange a free repair or replacement.

Complaints

It can always happen that something does not go quite as planned. We recommend that you first make complaints known to us by emailing info@playmodok.nl. If this does not lead to a solution, it is possible to register your dispute for mediation via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. From February 15, 2016, it is also possible for consumers in the EU to register complaints via the ODR platform of the European Commission. This ODR platform can be found at http://ec.europa.eu/odr. If your complaint is not yet being handled elsewhere, you are free to file your complaint via the European Union platform.